Pirátská strana plánuje zásadní změny zemědělské politiky, Alena Gajdušková

O nutnosti změnit současnou zemědělskou politiku, která v posledních deseti letech prošla pouze kosmetickými úpravami se hovoří už dlouho.

Bleskové povodně z polí, půdní eroze, vyčerpanost půdy, její neschopnost zadržet vodu a s tím související ubývání zásob podzemní vody má společného viníka. Je jím především současné konvenční zemědělství, které prakticky obrábí krajinu k obrazu svému, a také nesprávná péče o krajinu jako takovou.

Odpovědní politici, ačkoliv jim tento stav nemůže být neznámý, v lepším případě problémy bagatelizují a potřebná opatření neprosazují, v tom horším případě přímo ignorují.

V tomto směru je zajímavý volební program Pirátské strany. Zde nejpodstatnější body zemědělské politiky:

Hospodaření na půdě:

- podporu především pro malé farmáře s rodinným hospodářstvím

- návrat tradičních plodin do osevního postupu, například len, konopí

- pěstování plodin zlepšujících půdu a větší pestrost osevních postupů

 - zavedení standardu integrovaného zemědělství

- zavádění permakulturních principů do zemědělského odvětví (uzavřené koloběhy energií a živin, šetrné postupy, tradiční plodiny, místní materiály i odborná pracovní síla ..)

- zvyšování půdní úrodnosti

Čerpání dotací:

-zastropování plateb na plochu, tzv. SAPS, na tisíci hektarech, od 500 se částka vyplacená na jeden hektar bude snižovat. Toto opatření by časem mělo zabránit spekulativním výkupům půdy, navíc by se uvolnily finanční prostředky v řádech miliard korun ročně, které by mohly být investovány do zemědělství mnohem lépe a tam, kde je skutečně třeba.

Program rozvoje venkova:

- finanční podpora jednotlivých projektů se sníží ze 150 milionů na zhruba 30

- podpora šetrného zemědělství

- podpora využití lokální produkce ve školních jídelnách

Podpora potravinové suverenity a soběstačnosti

Více kontrolovaná kvalita potravin (srovnatelná v zahraničí a u nás)

Zrušení veškeré podpory pro biopaliva první generace

Péče o krajinu:

- zavedení opatření, která zlepší zadržování vody v krajině ( více organické hmoty do půdy, pestré osevní postupy, širokořádkové plodiny jen na erozí neohrožených půdách, zakládání mokřadů, revitalizace rozlivových ploch v povodích, obnova rybníků..)

Rozvoj venkova:

- silné regiony, které nepotřebují dotace

- návrat obyvatel na venkov

- podpora lokální produkce

- podpora služeb na venkově

- podpora alternativních nepeněžních systémů LETS

Kompletní volební program i další informace na www.pirati.cz

 

Co je permakultura

Permakultura je…

  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás