Souhrn kurzu PDC podle Robyn Francis, Denisa Tomášková, Eva Hauserová

Překlad curricula úplného kurzu permakulturního designu (PDC) podle učebnice australské lektorky Robyn Francis

 1. Úvod

Kurz podává přehled o permakultuře, jejím vzniku, historii, etických pravidlech a principech. Zabývá se tématy energie a udržitelnosti

Účastníci kurzu jsou seznámeni konceptem kreativního řešení problémů a jako součásti učebního procesu, rozdílnými přístupy k řešení problémů a individuálním vzdělávacím stylům a způsoby, jak tyto nástroje použít v týmové práci.

 2. Ekologické vzdělání pro udržitelnost – vzorce a procesy v přírodě

Tato sekce kurzu představuje základní vědecké poznatky o Zemi a ekologických procesech, kter jsou potřebné k udržitelnému designu a péči o Zemi. Zde se začíná s rozpoznáváním vzorců v přírodě, jejichž znalost je dále rozvíjena v lekcích věnovaných vzorcům ekologických procesů a jejich roli a funkci v designu udržitelných systémů.

 • Druhy krajiny a čtení krajiny, interpretace vrstevnicových map, klíčové body a topografické prvky.
 • Voda a krajina: management vody a strategie zadržování a skladování vody, kontrola eroze, konstrukce vodních nádrží a terénní úpravy.
 • Půda: znalost půdy a péče o zdravé živé půdní ekosystémy a procesy, mulčování, testování půdy a náprava častých problémů s půdou, minimalizace orby a rytí, kompostovací procesy.
 • Ekologie lesa a role lesa v biologických procesech planety: vodní cyklus, cyklus živin, sukcese atd.
 • Mikroklimata: vytváření specifických mikroklimat prostřednictvím změny faktorů prostředí a strategií designu.
 • Biomy a klimatické faktory a vlivy, klimatická změna.
 • Hlavní klimatické zóny a jejich charakteristické krajinné profily. Hlavní prvky jednotlivých krajinných typů a z nich vyplývající strategie pro vlhké, suché, tropické a mírné klimatické oblasti.
 1. Udržitelný design a ekologie produkce – vzorce v designu

Tato sekce je úvodem k procesu designu a různým konceptům práce se vzorci v designu /zóny, sektory, klíčové dírky, spirály atd./ Úvod do metodologie permakulturního designu a analýzy pozemku poskytne základní kostru pro následující systémy designu v permakultuře:

Zóna 1 

Výběr pozemku na dům, energeticky a materiálově úsporný design domu, vhodné technologie pro stavby atd.

Design zahrady u domu, potravinová zeleň v městských a venkovských oblastech, malé intenzívní zeleninové systémy, malé zvířecí systémy do domácích zahrad

Zóna 2

Drůbeží systémy – malé a velké sytémy chovu drůbeže ve volném výběhu, slepičí traktory, kurníky, slepičí skleník

Sady a jedlé lesy v mírném, subtropickém a tropickém pásmu, nízkoúdržbové strategie, vrstvy jedlého lesa, výběr rostlin a péče o ně. Implementace designu a plánování celoroční produkce potravin. Vhodné použití zvířat v integrovaných produkčních systémech.

Včely – potřeby chovu a pastevní systémy pro včely

Zóna 3

Větrolamy: umístění, druhy, funkce, výnos, výběr druhů, implementace.

Hlavní plodiny: pěstování základních potravin a plodin poskytujících zdroje příjmu.

Systémy chovu do 3. a 4. zóny: charakteristiky, potřeby chovu, pastevní systémy, výnosy a funkce skotu, ovcí, koz, koní, prasat a dalšího běžně chovaného zvířectva.

Zóna 4

Les, užitkové stromy. Design a péče o nízkoúdržbové užitkové lesy. Produkce dřeva, paliva, a dalších výnosů, agrolesnictví, kopicované lesy a integrované velkokapacitní farmy.

Zóna 5

Chráněná území, management vody v krajině, ochrana domácí fauny a flory, útočiště pro ohrožené druhy, obnova zalesnění, volně žijící druhy a jejich management, biokoridory, divoké potraviny a ekologie obnovy.

Úlohy

Tato sekce je zakončena designovými strategiemi pro řešení následujících úloh:

 • Užitkové struktury designu: silnice, přístupové cesty a ploty.
 • Akvakultura: nízkoúdržbové systémy sladkovodní produkce v rybnících a přehradách, jedlé vodní rostliny, biologické čištění vody.
 • Oheň a další katastrofy /povodeň, zemětřesení, tsunami, klimatická změna/
 • Integrovaná ochrana proti škůdcům a plevelům.
 1. Sociální ekologie a udržitelná sídla.

 Bioregiony, komunitní ekonomika, etické investice, právní struktury, přístup k půdě, vlastnictví půdy a vzorce zabydlování krajiny, ekovesnice. V této sekce se představují sociální faktory, komunitní plánování a strategické plánování které řeší nakládání s odpady, obecní kanalizační systém a strategie pro vnitřní části měst, příměstské oblasti, městské lesy, komunitní zahrady, městské farmy a další komunitou podporované zemědělské systémy.

 5. Závěr – permakultura v akci

Lokální a globální permakulturní sítě a organizace, pracovní příležitosti a pole působnosti, cesty k dosažení znalostí a praktických dovedností potřebných pro různé oblasti aplikace permakulturního designu, další možnosti vzdělávání.

 

Obsah knihy PDC HANDBOOK:

Permakultura

Přehled kurzu PDC

Část I – Úvod

1. Úvod do permakulturní etiky a principů

2. Kreativní řešení problémů a systémové myšlení

 

Část II – Ekologické vzdělání pro udržitelnost

 1. Vzorce v přírodě

 2. Krajina

 3. Voda v krajině

 4. Živá půda

 5. Lesy

 6. Klima – biomy a mikroklimata

 7. Vlhké klima a krajinné profily, minoritní krajinné profily

 8. Suché oblasti a strategie pro suché oblasti

 

Část III – Udržitelná design a ekologie produkce

 1. Vzorce v designu

 2. Proces designu

 3. Analýza pozemku

 4. Vhodné technologie

 5. Design domácí zahrady

 6. Jedlé lesy, sady

 7. Hlavní plodiny

 8. Zvířecí systémy v zóně 1 a 2, drůbež, včely

 9. Zvířecí systémy v zóně 3 a 4

 10. Lesnické systémy v zónách 4 a 5

 11. Zóna 5, lesy a divočina

 12. Akvakultura

 13. Biologický management škůdců a plevelů

 14. Design pro případ katastrofy

 

Část IV – Sociální ekologie a udržitelná sídla

/Neviditelné struktury/

 1. Bioregionální plánováni

 2. Právní systémy

 3. Ekonomické strategie

 4. Udržitelná sídla

 5. Městské systémy

  Část V -Permakultura v akci

 6. Permakulturní sítě a organizace

 

 

Co je permakultura

Permakultura je…

 • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
 • Systém designu založený na ekologických principech
 • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
 • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás