ࡱ; c !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abdRoot Entry  FMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.89qOh+'0 px  Petr Vít Normal.dotm7@p@Ece@h=("@X [ddNormal 1$*$A$9B*ph OJQJCJmHsHKHPJnHtH^JaJ_H9&& WW8Num1z0o("" WW8Num1z1"" WW8Num1z2"!" WW8Num1z3"1" WW8Num1z4"A" WW8Num1z5"Q" WW8Num1z6"a" WW8Num1z7"q" WW8Num1z8&& WW8Num2z0o("" WW8Num2z1"" WW8Num2z2"" WW8Num2z3"" WW8Num2z4"" WW8Num2z5"" WW8Num2z6"" WW8Num2z7"" WW8Num2z8BBStandardn psmo odstavce&!& WW8Num3z0o("1" WW8Num3z1"A" WW8Num3z2"Q" WW8Num3z3"a" WW8Num3z4"q" WW8Num3z5"" WW8Num3z6"" WW8Num3z7"" WW8Num3z8** WW8Num4z0^Jo(&& WW8Num4z1^J&& WW8Num5z0o("" WW8Num5z1"" WW8Num5z2"" WW8Num5z3"" WW8Num5z4"!" WW8Num5z5"1" WW8Num5z6"A" WW8Num5z7"Q" WW8Num5z8DaDStandardn psmo odstavce12q2Numbering Symbols..BulletsOJ QJ PJ ^J && WW8Num9z0^J"" WW8Num9z1"" WW8Num9z2"" WW8Num9z3"" WW8Num9z4"" WW8Num9z5"" WW8Num9z6"" WW8Num9z7"" WW8Num9z8<!<Odkaz na komentY1CJaJd1dText komentYe Char-B*ph OJQJKHPJnHtH^J aJ_H9pApPYedmt komentYe Char3B*ph OJQJ5KHPJnHtH^J aJ_H9\dQdText bubliny Char1B*ph OJ QJ CJKHPJnHtH^J aJ_H9DrDNadpis Fx$OJ QJ CJPJ ^JaJ6Br6 Tlo textuGd $/q$SeznamH^J@"@Popisek Ixx $CJ6^JaJ],,RejstYkJ $^J@@Titulek Kxx $CJ6^JaJ]BBTitulek1 Lxx $CJ6^JaJ]FrFHeading Mx$OJ QJ CJPJ^JaJ@@Caption Nxx $CJ6^JaJ]&&IndexO $^J<< WW-Tlo textuPd ** WW-SeznamQ^J<"<List ParagraphR^]`"2"ZhlavS>B>Text komentYe1T CJ^J aJ<AB<PYedmt komentYeU5\@b@ Text bublinyVOJ QJ CJ^J aJPrPOdstavec se seznamemW^]`^J aJ68.Sgjx=>?@A ',7\A^J,R^W].e0lrlxBCDEFGHIJKLMNOP8@0( N s *@6868PGTimes New Roman5Symbol3&ArialiLiberation SerifTimes New Roman7&CalibriG&CarlitoCalibriGTimes New Roman;SimSun[SO3&Arial_ OpenSymbolArial Unicode MS5Mangal9&Segoe UISLiberation SansArialG&Microsoft YaHeiS$Droid Sans Devanagari3$ArialODroid Sans FallbackBh"JGl'bB#6#6' 0 0Petr Vt Jan Hauseru֠՜.+,D՜.+,\M 0lxCaolan80 268=B ,&|HbN STANOVY Permakultura (CS), z. s. ST I. ZKLADN USTANOVEN lnek 1 Nzev Nzev spolku je Permakultura (CS), z. s. (dle jen Spolek). lnek 2 Sdlo Sdlem Spolku je Brno. Valn shrom~dn leno je oprvnno rozhodnout o zmn sdla v rmci Brna i beze zmny Stanov. Adresa sdla Spolku ke dni pYijet tohoto plnho znn Stanov je Lipov 233/20, 602 00 Brno. lnek 3 el (posln) a cle innosti Spolku 1. Zkladnm elem (poslnm) a hlavn innost Spolku je: a) uvdt v ~ivot permakulturu, tj. designrsk systm navrhovn trvale udr~itelnch lidskch sdel zalo~en na aplikaci zkono pYrodnch ekosystmo, ovYench spanch praktikch tradi nch kultur a poznatcch modernch vd, kter pYedstavil v 70. letech 20. stolet v Austrlii Bill Mollison; b) osvta odborn i laick veYejnosti, v etn mlde~e a znevhodnnch skupin, v aplikaci, u~ite nosti a praxi permakultury, koordinace sbru a aYen informac o permakultuYe; c) propagovat vztah a lsku k pYrod, vznam permakultury pro zemdlstv, lesnictv, ~ivotn prostYed, ekologii i pro celou spole nost a spolupracovat s hromadnmi sdlovacmi prostYedky a s dalami fyzickmi a prvnickmi osobami, institucemi a Yady; d) provdt praktick vzkum permakultury i pYbuznch systmo a publikovat a aYit vsledky tohoto vzkumu, podporovat zavdn novch a progresivnch poznatko a vsledko vdy, techniky, vzkumu a vvoje do permakultury; e) sdru~ovat zjemce o permakulturu a umo~Hovat jejich vzjemnou spoluprci; f) pomhat zabezpe ovat informace, poradenstv, materily, techniku a fondy pro realizaci permakulturnch projekto; g) pe ovat o rost odborn a spole ensk rovn leno, podlet se na vchov a zapojovn mlde~e do permakulturn innosti. 2. Vedleja innost Spolku je hospodYsk innost spo vajc v podnikn nebo jin vdle n innosti, jejmi~ pYedmty jsou slu~by a produkty aYc permakulturu. Tato innost smYuje k podpoYe hlavn innosti Spolku. Jde zejmna o organizovn a zabezpe ovn kurzo, pYednaek, seminYo, konferenc, vstav, produkto technickch mdi (vaech druho nosi o) a publikac o teorii a praxi permakultury. PYedmtem podnikn spolku ve smyslu zkona jsou Vroba, obchod a slu~by neuveden vpYlohch 1 a~ 3 ~ivnostenskho zkona. lnek 4 lenstv 1. lenem Spolku se mo~e stt jakkoli fyzick i prvnick osoba. 2. lenstv mo~e bt Ydn nebo estn. 3. Xdn lenstv vznik rozhodnutm Rady. 4. estn lenstv vznik rozhodnutm Valnho shrom~dn. 5. lenstv zanik (tk se i estnho lenstv): a) dobrovolnm vystoupenm; b) vylou enm z rozhodnut Valnho shrom~dn leno pro poruaen Stanov, vnitYnch pYedpiso nebo etiky permakultury; c) mrtm fyzick osoby nebo znikem prvnick osoby. V pYpad zniku prvnick osoby s prvnm nstupcem mo~e Valn shrom~dn leno rozhodnout o vylou en prvnho nstupce i bez udn dovodu. lnek 5 Prva a povinnosti leno 1. Ka~d Ydn len Spolku m prvo: a) podlet se na innosti Spolku, dostvat vaechny informace ur en lenom, z astHovat se zasedn Valnho shrom~dn leno a na pozvn Rady i jejch schoz; b) podvat doporu en a nvrhy, a to i na zmnu Stanov; c) volit a bt volen do orgno Spolku, vykonvat funkce a innosti podle pravomoc, kter mu byly svYeny; d) astnit se tvorby i uskute Hovn permakulturnch projekto a se souhlasem orgno Spolku u~vat prostYedky k tomu ur en; e) podvat Rad podnt ke svoln mimoYdnho Valnho shrom~dn leno; f) bt upozornn nejmn 21 dno pYed konnm Valnho shrom~dn leno, kter m rozhodovat o jeho vylou en, o takovm myslu; g) bt vyslechnut Radou nebo Valnm shrom~dnm; h) pYi zniku Spolku dostat zpt to, co vlo~il, bude-li to mo~n. 2. Prvnick osoba len Spolku jedn prostYednictvm svho statutrnho orgnu, nebo jinho zstupce, a nem vce prv, ne~ kterkoli fyzick osoba. 3. estn lenov maj prva uveden v lncch a), b), g) a h). Nemaj vaak prvo volit ani bt voleni. 4. Ka~d len Spolku je povinen: a) Ydit se Stanovami spolku a vnitYnmi pYedpisy; b) chrnit a zachovvat dobr jmno spolku a dbt o dobrou povst spolku; c) platit Ydn a v as lensk pYspvky, jejich~ vai ur Rada; d) zachovvat etiku permakultury; e) byl-li zvolen nebo povYen k vkonu funkce v orgnech Spolku, konat ji s p Ydnho hospodYe, spolupracovat s ostatnmi orgny a jejich leny, podvat pravdiv zprvy o sv innosti a na konci svho funk nho obdob pYedlo~it zvre nou zprvou o cel sv innosti. estn lenov maj povinnosti uveden v lncch a), b) a d). ST II. ORGNY SPOLKU lnek 6 Orgny Spolku 1. Orgny spolku jsou: a) Valn shrom~dn leno jako orgn nejvyaa, b) Rada, c) PYedseda jako statutrn orgn, samostatn jednajc, d) Revizor jako kontroln orgn. lnek 7 Valn shrom~dn leno 1. Nejvyaam orgnem Spolku je Valn shrom~dn leno, svolvan Radou nejmn jednou do roka. Prvo astnit se Valnho shrom~dn leno maj vaichni lenov Spolku; prvo hlasovat vaak maj pouze Ydn lenov, a znich jen ti, kteY ke dni konn Valnho shrom~dn leno nemaj vo i Spolku ~dn dluhy (zejmna z titulu neuhrazench lenskch pYspvko). Na zklad psemnho jmenovitho pozvn Radou je jednn Valnho shrom~dn leno pYstupn tak pYizvanm hostom ti vaak nemaj prvo hlasovat. 2. Msto, as, i poYad jednn ur Rada a oznm jej na webu Spolku, a tak pozvnkami zaslanmi vaem lenom i pYizvanm hostom nejpozdji 21 dno pYed konnm Valnho shrom~dn leno. Pozvnka se zasl na posledn znmou adresu lena poatou nebo elektronicky (e-mailem). Pozvnka se pova~uje za doru enou, neprok~e-li se, ~e nebyla v uvedenm termnu Ydn odeslna. Za sprvnost adresy uveden v seznamu leno odpovd len. Evidenci leno vede Rada. 3. Valn shrom~dn leno se schz jako Ydn, je-li Radou svolvno na zklad jejho pYedchozho rozhodnut, nebo mimoYdn, rozhodne-li o jeho konn sama Rada, nebo o jeho svoln psemn po~d nejmn 5 % leno. 4. Valn shrom~dn leno je usnaenschopn, je-li pYtomna nadpolovi n vtaina leno Spolku oprvnnch hlasovat. Jedn-li se o zmnu Stanov, rozpuatn (zruaen), zmnu prvn formy, rozdlen i slou en (pYemnu) Spolku, pak je nutn pYtomnost nejmn dvoutYetinov vtainy tchto leno. Vaechna rozhodnut mus bt pYijata nadpolovi n vtainou pYtomnch leno oprvnnch hlasovat. 5. Je pYpustn t~ zastoupen lena jinm lenem na zklad pln moci opatYen Yedn ovYenm podpisem. Jedna osoba nemo~e zastupovat vce ne~ jednoho lena. 6. Ti, kteY se zdr~eli hlasovn nebo hlasovali proti, mus na zasedn Valnho shrom~dn dostat pYle~itost pln vyjasnit sv stanoviska. 7. Valn shrom~dn leno: a) rozhoduje o nzvu, sdle, symbolice Spolku, b) schvaluje zmny tchto Stanov, c) rozhoduje o rozpuatn (zruaen) Spolku, zmn jeho prvn formy, o jeho rozdlen nebo slou en s jinou prvnickou osobou, d) vydv vnitYn pYedpisy Spolku, e) rozhoduje o vylou en lena, f) vol a odvolv leny Rady Spolku a tak jejho Revizora, g) ur uje zkladn zsady pro hospodaYen a nakldn s majetkem Spolku, kter jsou zvazn pro vaechny jeho orgny, h) projednv vro n zprvu Rady o innosti Spolku i) projednv doporu en a nvrhy leno, j) rozhoduje o majetkovm vypoYdn pYi zniku Spolku a o jmenovn likvidtora, k) rozhoduje o vstupu Spolku jako lena do jin prvnick osoby, l) rozhoduje o vzniku a zniku pobo nho spolku Spolku. 8. Ze zasedn Valnho shrom~dn leno je v~dy poYizovn psemn zpis podepsan pYedsedajcm a zapisovatelem, kter Valn shrom~dn leno vol na po tku ka~dho zasedn. Zpis mus obsahovat vsledky vaech hlasovn a pYpadn nmitky, vznesen proti probhu hlasovn pYtomnmi leny. Listina pYtomnch v etn podpiso tvoY pYlohu zpisu. lnek 8 Rada 1. Xzen innosti Spolku a pravomoci k nmu potYebn svYuje Valn shrom~dn leno Rad, kter je vkonnm orgnem Spolku. 2. Rada m nejmn tYi leny jsou to pYedseda, mstopYedseda (tajemnk) a hospodY. lenov rady jsou voleni Valnm shrom~dnm leno na dobu tY let. 3. Rada se schz podle potYeb Spolku, podle svch mo~nost a jak sama ur . 4. K pYijet rozhodnut Rady je tYeba souhlasu nadpolovi n vtainy vaech leno Rady. PYi Ydnm zasedn je Rada usnaenschopn jen za pYtomnosti nejmn tY svch leno. 5. Rada mo~e pYijmat rozhodnut t~ bez svoln zasedn (per rollam). Rozhodnut per rollam lze pYijmout tmito zposoby: a) prostYednictvm elektronick komunikace (napY. e-mailu) takto pYijat rozhodnut mus Rada stvrdit na nejbli~am zasedn Rady psemn; b) koresponden n s Yedn ovYenm podpisem hlasujcho. 6. Za organizaci hlasovn per rollam odpovd PYedseda nebo len Rady. 7. Rada: a) naplHuje Stanovy, vnitYn pYedpisy a rozhodnut Valnho shrom~dn leno, b) v pYpad potYeby ustanovuje vbory, komise, event. jin pracovn orgny a vytvY placen profesionln apart k zabezpe ovn innosti Spolku, c) jmenuje a odvolv leny tchto pracovnch orgno, d) svolv v souladu s tmito Stanovami Valn shrom~dn leno a pYipravuje podklady pro jeho jednn, e) ur uje vai a splatnost lenskch pYspvko, f) dohl~ na aetrn a hospodrn vyu~vn majetku Spolku a jeho dr~bu a obnovu, 8. Rada je povinna informovat leny Spolku o svch rozhodnutch. lnek 9 PYedseda 1. Statutrnm orgnem Spolku je PYedseda, kter je oprvnn samostatn jednat a vstupovat do prvnch vztaho jmnem Spolku. 2. PYedsedu vol Valn shrom~dn leno na dobu tY let. 3. Nemo~e-li PYedseda vykonvat do asn svou funkci, pYevede sv pravomoci plnou moc zpravidla na tajemnka. 4. PYedseda: a) jedn navenek samostatn jmnem Spolku b) zabezpe uje vaeobecn Yzen Spolku, c) hospodaY s majetkem Spolku v souladu s rozhodnutmi Valnho shrom~dnm leno, d) rozhoduje o pYevodech finan nch a jinch prostYedko mezi Spolkem a pobo nm spolkem, e) povoluje, koordinuje a zabezpe uje aktivity a projekty leno Spolku. f) rozhoduje ve vaech vcech, kter nejsou tmito Stanovami svYeny jinmu orgnu Spolku 5. Spolek zastupuje navenek samostatn pYedseda. lnek 10 Revizor 1. Revizor je kontrolnm orgnem Spolku. Jeho kolem je dohl~et na hospodaYen Spolku a informovat Radu spolku a Valn shrom~dn leno o vaech zjiatnch zvadch a rizicch. 2. Revizor je volen Valnm shrom~dnm leno na tYi roky. 3. Revizor m prvo po~adovat a obdr~et vaechny potYebn informace o hospodaYen, zejmna: a) je oprvnn nahl~et do etnictv v etn prva pYstupu ke vaem etnm dokladom, b) m prvo seznmit se se vaemi smlouvami, jejich~ astnkem je Spolek, c) m neustl aktuln pYehled o pohybech na bankovnch tech Spolku, d) m prvo pokldat otzky lenom Rady a obdr~et na n bezodkladn odpov. 4. Vaichni lenov orgno, jako~ i zamstnanci Spolku jsou povinni poskytnout Revizorovi veakerou sou innost nutnou k Ydnmu vkonu jeho funkce. Osoba, kter by poruaenm svch povinnost zavinila, ~e revizor nebude moci svou innost Ydn vykonat, odpovd za vzniklou akodu. 5. Revizor m prvo svolat v pYpad v~nho ohro~en finan n situace nebo dobrho jmna Spolku sm Valn shrom~dn leno, nebo tuto povinnost ulo~it Rad. lnek 11 Pobo n spolky 1. Spolek mo~e zakldat pobo n spolky jako sv organiza n jednotky. 2. O zalo~en a zruaen pobo nho spolku rozhoduje Valn shrom~dn hlavnho spolku. PYijet stanov pobo nho spolku se nevy~aduje. Vrozhodnut o zalo~en pobo nho spolku se uvede alespoH: a) nzev, sdlo a el, pYpadn i pYedmt podnikn pobo nho spolku, b) ozna en statutrnho orgnu a ur en, zda je statutrn orgn individuln i kolektivn, c) zposob jednn statutrnho orgnu jmnem pobo nho spolku, d) zposob ustanoven statutrnho orgnu a jeho funk n obdob. Nen-li vrozhodnut o zalo~en pobo nho spolku stanoveno jinak, plat, ~e: e) statutrn orgn je zroveH nejvyaam orgnem pobo nho spolku, f) statutrn orgn pobo nho spolku na nvrh rady hlavnho spolku je jmenovn a odvolvn Valnm shrom~dnm hlavnho spolku; g) jeho funk n obdob nen asov omezeno. 3. Pobo n spolek je zalo~en okam~ikem, kdy Valn shrom~dn rozhodne o jeho zalo~en. 4. Pobo n spolek mo~e mt prva a povinnosti a nabvat je vneomezenm rozsahu, leda ~e Valn shrom~dn stanov vrozhodnut o jeho zalo~en jinak. 5. VpYpad zruaen pobo nho spolku slikvidac pYipadne likvida n zostatek hlavnmu spolku. 6. Hlavn spolek m neomezen prvo nahl~et do doklado pobo nho spolku a po~adovat po jeho orgnech a zamstnancch informace o innosti a hospodaYen pobo nho spolku. lnek 12 Zruaen a likvidace Spolku 1. Spolek mo~e zaniknout dobrovolnm rozpuatnm na zklad rozhodnut Valnho shrom~dn nebo z jinho dovodu stanovenho zkonem. 2. PYi zniku Spolku likvidac jmenuje Valn shrom~dn likvidtora. Jmenovan likvidtor sestav do 20 dn od svho jmenovn do funkce soupis jmn Spolku a zpYstupn jej vhodnm zposobem vaem lenom Spolku. 3. PYi zniku Spolku likvidtor vypoYd dluhy Spolku. Ze zbylho majetku sestav nvrh na rozdlen likvida nho zostatku, kter schvl Valn shrom~dn. Nebude-li nvrh na rozdlen likvida nho zostatku schvlen, je likvidtor povinen vypracovat nov nvrh ve lhot 20 dno od okam~iku, kdy Valn shrom~dn pYedchoz nvrh zamtlo. 4. Likvidtor vypoYd likvida n zostatek dle schvlenho nvrhu na vypoYdn. lnek 13 Zmna Stanov 1.Nvrh na zmnu Stanov mus bt doru en psemn Rad nejmn 28 dno pYed konnm Valnho shrom~dn leno, na nm~ m bt poprv projednvn. 2. Zmna stanov vy~aduje souhlas nadpolovi n vtainy vaech leno Rady. Rada je povinna znn tohoto nvrhu zveYejnit v pozvnce na Valn shrom~dn leno. Zmna stanov vy~aduje souhlas dvoutYetinov vtainy Ydnch leno Spolku pYtomnch na Valnm shrom~dn. 3. Takto odsouhlasenou zmnu Stanov mus Rada bezodkladn oznmit pYsluanmu orgnu veYejn moci. lnek 14 Zvre n ustanoven 1. Toto nov pln znn Stanov nabv innosti dne 18. 11. 2016 a nahrazuje vaechna znn pYedchoz. V Praze dne 18. 11. 2016 Eva Hauserov pYedsedkyn spolku Permakultura (CS), z. s. BFVZ $ 6 : D H  R V $(\JNJN(,dhX\ʻʻ#5fHq ^J\OJQJfHq ^JOJQJ ^JOJQJPJ^JOJQJ5^J\OJQJCJ5^JaJ\OJQJCJ$5^JaJ$\OJQJ?.2z~ 2!6! ""# ###$$% %%%&&''''''<(@(((X)\)))++@,D,V,Z,t,x,,,,,,,:->-N-R---.ܟB*ph^JOJQJ-65fHq fPJ^J]\OJQJ CJ65^JaJ]\OJQJ6^J]OJQJ ^JOJQJ5^J\OJQJ#6fHq ^J]OJQJ<. .. .N.R.N2R25577::;;==N=R=====>>>?B???@@@@XA\AAATBXBBBLCPC FF F$F,F0F*G.G`HdHHIZJ^JRKVKnLrLLLxM|MMM,N0NVOZOOOPPPQQQ(R,Rgggh.h2hhhjjjj,l0lBlFlzl~lmm0o4oqqq|rrrrrrssuuvvvvvvwwwwxjxʸݧݸCJ^JaJOJQJPJ^JOJQJ ^JOJQJ5^J\OJQJ!fHq PJ^JOJQJ#5fHq ^J\OJQJ%CJfHq ^JaJOJQJfHq ^JOJQJ&B*phfHq ^JOJQJ.DFXZ" $ 8 : F H $a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$  T V &(LN$a$$a$$a$LN*,fhZ\$a$$a$$a$$a$$a$02|~ 4!6! ""# ###$$% %%%&&'$a$''''>(@(((Z)\)))++B,D,X,Z,v,x,,,$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$,,,,,<->-P-R---. .. .P.R.P2R25577$a$$a$$a$$a$7::;;==P=R=====>>@?B???@@@@ZA\A\AAAVBXBBBNCPCFF"F$F.F0F,G.GbHdHHI\J^J$a$$a$$a$$a$^JTKVKpLrLLLzM|MMM.N0NXOZOOOPPPQQQ*R,R,R>R@RRRTRNSPSSSTTTTUUhUjUVVVV\W^W$a$$a$$a$$a$^WXXtXvXXXXXZZ|Z~Z4[6[[[|\~\]]]]$a$$a$$a$$a$]__aa.a0aNaPaaa^c`cccdd,e.e^]`^]`^]`^]`^]`^]`$a$$a$$a$$a$$a$.eeeJfLfffgg0h2hhhjjjj.l0l^]`^]`^]`^]`^]`^]`^]`^]`0lDlFl|l~lmm2o4oqq~rrrrr$a$$a$$a$R R$a$^]` R$a$^]` R$a$^]` R$a$^]` R$a$^]` R$a$^]` R$a$^]`$a$$a$$a$ $a$^h]`rrssuuvvvvvvwwwwxlx$a$$a$$a$$a$^h]`$a$0. A!n"n#n$n2P10pf3P(20Root Entry FCompObjjOle 1TableSummaryInformation(HWordDocument2ObjectPoolDocumentSummaryInformation8 t